Ubezpieczenie OC zarządu

W ostatnim czasie coraz więcej firm kieruje swoją uwagę na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych. Polisa tego typu zabezpiecza nie tylko majątki członków zarządu bądź rady nadzorczej, ale również samą spółkę. Ubezpieczenie D&O zabezpiecza majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej oraz samą spółkę przed szkodami wyrządzonymi w wyniku uchybień zarządzających. Świadczenia z umowy ubezpieczenia D&O obejmują głównie zapłatę kwoty, do której, z mocy prawa, zobowiązany jest ubezpieczony w związku z działaniem lub zaniechaniem działania. Ponadto, ubezpieczalnia pokrywa koszta związane z obroną przed wniesionym roszczeniem. Ubezpieczenie D&O może być stosowane jako element rozwojowej strategii firmy, gdyż zapewnia ono komfortową ochronę prywatnego majątku członków zarządu. Daje im to szansę na podejmowanie śmielszych decyzji, dzięki czemu mogą potencjalnie przynosić firmie większe zyski. Produkt kierowany jest do członków zarządów i rad nadzorczych oraz prokurentów spółek kapitałowych, przy czym ubezpieczenie zawierane jest przez spółkę (ubezpieczającego) na rzecz członków jej władz (ubezpieczonych).
Przykładowy zakres ubezpieczenia obejmuje:
– Odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
– Zwrot kosztów odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
– Odpowiedzialność spółki za bezprawne czyny pracodawcy (employment malpractice insurance)
– Koszty obrony spółki
– Odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych
– Odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki
– Utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu.